Агростарт

                 
                       


*Семена- царевица, слънчоглед, рапица, люцерна, пшеница,ечемик,тритикале
*Торове-амониева селитра,NPK,калий,фосфор,троен суперфосфат,патенткалий,листни торове
*Препарати за растителна защита - хербициди, фунгициди, инсектициди

*Селскостопанска техника -трактори, плугове, дискови брани, сеялки, пръскачки,

торачки, култиватори, компактори, продълбочители, балировъчни машини, мотофрези

*Агроконсултации

              


Хербицидна мотика

      Доц. д-р Тоньо ТОНЕВ
      АУ - Пловдив
Химичната борба с плевелите чрез употребата на тоталния системен листен хербицид раундъп отдавна е масова практика. Той притежава отлични хербицидни свойства, като контролира успешно всички плевели, в т.ч. и най-опасните многогодишни коренищни и кореновоиздънкови видове - балур, троскот, пирей, паламида, поветица, вълча ябълка, тревист бъз и други.
Естествено е желанието на производителите такъв широкоспектърен хербицид да може да бъде внедрен при повече земеделски култури за решаването на често неразрешими проблеми с плевелите посредством други хербициди.
С внедряването на пособието за намазване на плевелите с хербициди, известно като хербицидна мотика, се решават специфични практически въпроси. За намазване се използва концентриран разтвор на раундъп в съотношение с вода от 1:1 до 1,5 съобразно преобладаващите видове плевели.
Най-силно концентриран разтвор се препоръчва при видовете вълча ябълка и поветица, а най-слабо - при балура и едногодишните житни и широколистни плевели. Поради много високата концентрация, в която се използва препаратът, за унищожаването на плевелите са необходими минимални количества от разтвора. При обтриването на плевелите с влажното въже на хербицидната мотика по тях остават едва забележими следи. Това количество хербициден разтвор обаче е достатъчно за пълното им загиване.
Хербицидната мотика се утвърди като твърде широкоспектърно пособие. На практика тя е приложима навсякъде, където е възможно да се гарантира прецизно намазване и няма да бъде засегната опазваната култура. През трите години, откакто е на пазара, хербицидната мотика най-често се предпочита за решаването на следните проблеми:
•за унищожаване на паламида и свиница (бутрак) в слънчогледови посеви.
•за проникващо насочено мазане във всички бавно поникващи култури с бавен начален растеж, които плевелите надрастват. •за насочено мазане на плевелите в оранжерии.
•за насочено мазане в лавандулови насаждения.
•за насочено мазане в овощни и лозови насаждения, розови насаждения, в т.ч. в млади насаждения, където пръскането с раундъп е много рисковано.
•за паркови площи.
Много специалисти и производители, търсейки решение на своя конкретен проблем на място, преоткриват и нови, често нестандартни приложения на хербицидната мотика. Всички усилия при предварителните научни изпитания на хербицидната мотика бяха насочени към постигане на максимална ефикасност при минимален разход на препарат, минимален риск за културните растения, минимални непроизводителни загуби на хербицидния разтвор. Пазарната цена на изделието е пределно ниска, което прави възможно неговото изплащане още след 3-4-кратно зареждане с препарат. Възвращаемостта на разходите идва за сметка на реализираните икономии на хербицида.
                                      

РЪЧЕН  Апликатор за мазане с хербициди
Herbaway 1®  ( Хербицидна мотика )


Ръчният апликатор (хербицидна мотика) за внасяне на тоталния системен листен хербициден препарат Раундъп  чрез мазане Herbaway  1® е конструиран  от доц. д-р Тоньо Тонев от Аграрен университет –Пловдив, България и е негова запазена  марка с авторско свидетелство.
Чрез Herbaway може да бъде  внесен Раундъп и  други търговски препарати на база активно вещество глифозат, посредством намазване. Дръжката на изделието е тръба, която изпълнява функцията на резервоар за хербицида. Има обща вместимост от 800 ml работен разтвор.
Работната концентрация на Раундъп е от 50 до 20%, в зависимост от степента на чувствителност на преобладаващите плевели, обект на унищожаване. Върху  PVC  тръбата-резервоар е залепена инструкция от здраво  самозалепващо пластмасово фолио, покрито със защитен  UV лак.
Техниката на работа на  Herbaway е следната:
Предварително се избира подходящата работна концентрация, съобразена с видовете плевели, обект на контрол.След приготвяне на работният разтвор, той се налива в дръжката. Първоначално  се изчаква 15-20 минути, за да се постигне пълно овлажняване на фитила (въжето). След като започнат да се образуват първите капки върху фитила (въжето), резервоара отново се допълва догоре. Тогава се поставя каучуковата тапа, която изпълнява ролята и на регулатор на притока на въздух в изделието. Регулираният достъп на въздух от своя страна контролира степента на приток на работен разтвор към работния фитил (въже).
Задължение на оператора е да следи степента на намокряне на работния фитил (въжето) и да го контролира, чрез  регулиране достъпа на въздух над препарата.
Посредством докосване на фитила (въжето) до плевелите, които желаем да унищожим се постига тяхното овлажняване. Намокрянето на плевелите е изключително икономично, но хербицида става ефективен с високата си концентрация (20 до 50%). Поради системния механизъм на действие  на препарата е достатъчно фитила (въжето) да влезе в контакт с около 1/3 до 1/2 от цялата листна маса на плевела и той да загине напълно.
Относно механизма и темповете  на загиване на плевела, важат всички  характеристики на хербицида Раундъп и изискванията  за ефикасна работа с него - оптимални агротехнически и метеорологични условия за интензивен растеж на плевелите, липса на дъжд поне 2 часа след намазването и др.
За да има по-дълъг експлоатационен период хербицидният апликатор Herbaway се нуждае от добро промиване на филтъра (въжето) след края на работа и съхранение на сянка.

 Уредба за мазане с хербициди  -  Herbaway  2® ( Хербицидна уредба )


Апликаторът за полу-механизирано и  механизирано внасяне на тоталният системен листен хербициден препарат Раундъп – Herbaway  2® е конструиран от доц. д-р Тоньо Тонев от Аграрен университет – Пловдив, България и е негова запазена марка с авторско свидетелство.
Чрез  Herbaway 2® може да  бъде внесен хербицида Раундъп и други търговски препарати на база активното вещество глифозат, посредством намазване.  Изделието представлява здрава PVC тръба с укрепваща метална шина и с обща вместимост от 10 литра работен разтвор.То има общо 7 броя работни  хигроскопични фитили (въжета), които се препокриват частично. Общата работна широчина на Herbaway 2®  е 2,20 m. Препоръчителната работната концентрация на Раундъп е 50% (т.е. съотношението на вода : хербицид е 1:1). Върху тръ-бата е залепена инструкция от здраво самозалепващо се пластмасово фолио, покрито със защитен UV лак.
Техниката на работа  с Herbaway 2®е следната:
Предварително в отделен съд се приготвя работния разтвор, след което с него се напълва (частично или напълно) резервоара.При първото зареждане на уредбата се изчаква около 15-20 минути за пълно овлажняване на фитила (въжето). След като  започнат да се образуват първите капки върху всички 7 фитили (въжета) се затваря крана за достъп на въздух, разположен върху капачката за наливане на препарата.
Системата е херметически затворена и регулирането на работния разтвор на  Herbaway 2 ®  се извършва чрез ръчен контрол на достъпа на въздух от крана. При напълно отворен кран се допуска максимален достъп на въздух и максимално овлажняване на въжетата.  Частичното или временно пълно  затваряне на крана намалява овлажняването. Задължение на оператора е да следи степента на намокряне на работните фитили (въжета) и да контролира въздуха чрез затваряне и отваряне на крана. Посредством докосване на фитилите (въжетата) до плевелите, които желаем да унищожим, се постига тяхното овлажняване. Намокрянето на плевелите е изключително икономично, но хербицида става ефективен с високата си концентрация (50%). Поради системния механизъм на действие  на препарата е достатъчно фитилите (въжетата) да влязат в контакт с около 1/3 до ½ от цялата листна маса на плевела и той да загине напълно.
Относно механизма и темповете на загиване на плевела, важат всички характеристики и изисквания за ефикасна работа на хербицида Раундъп – оптимални агротехнически и метеорологични условия за интензивен растеж на плевелите, липса на дъжд поне 2 часа след намазването и др.

 

Хербицидната уредба Herbaway 2® може да бъда използвана полумеханизирано – с ръчно возима колесарка или механизирано – прикачена към хидравличната система на трактора. Към една греда на трактора, свързана към хидравличната му система може да бъдат навесени 1, 2 до 3 броя  хербицидни уредби за мазане.
За да има по-дълъг експлоатационен период хербицидната уредба Herbaway 2® се нуждае от добро промиване на фитилите (въжетата), след края на работата и съхранение на сянка.


Хербицидните апликатори Herbaway и  Herbaway 2®   имат много и важни  предимства за потребителя. Те са:

  1. Безопасно средство за чувствителните съседни култури;
  2. Евтино пособие, което разходва препарата икономично;
  3. Надеждни по отношение на хербицидния ефект;
  4. Екологично най-безопасния за околната среда  начин за насочено внасяне на хербицида.

         Препоръчителни места за употреба:


  1. Вътре  редовите пространства (около стъблените кръгове) на млади (не плододаващи) и плододаващи лозя и овощни градини, розови насаждения и др.;
        2. Във всички случаи на физическа близост между културата и плевелите, която позволява те да бъдат безопасно разграничени в процеса на мазане, в т.ч. и в полиетиленови оранжерии.
         
В България в почти всички новосъздадени лозови масиви през последните 6-7 години хербицидната мотика е много масово използвано пособие. От продадените в страната десетки хиляди изделия през този период нямаме  нито една рекламация.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ако решите да си закупите Хербицидна мотика или Уредба ,
можете да го направите при нас в земеделския ни център в гр. Ямбол- ул. Ямболен 10
или да ги получите по куриер. Можете да се свържете с нас на тел: 046/ 66 34 34
                                                                                                                              046/ 66 68 68
                                                                                        email:  info.agrostart@gmail.com
                                  Или от формата ни за
ЗАПИТВАНЕ
               цената на една хербицидна мотика е 20 лв. с ДДС

Slide
Slide